Tại sao gọi là “The Tale of Lady Thị Kính” – Câu chuyện Thị Kính?

http://www.viendongdaily.com/tai-sao-goi-la-the-tale-of-lady-thi-kinh-cau-chuyen-thi-mMXQ8h4J.html

Advertisements