Bài đăng trên Nhật Báo Viễn Đông.
Bản điện tử:
http://viendongdaily.com/berlin-va-3-cong-dong-nguoi-viet-FObjGIqw.html