Bài đăng trên Nhật Báo Viễn Đông.
Bản điện tử:
http://viendongdaily.com/dresden-tim-lai-ban-sac-NvQY86r5.html