Bài đăng trên Nhật Báo Viễn Đông.
Bản điện tử: http://www.viendongdaily.com/kinh-thanh-hap-dan-hon-kinh-doanh-ly8chlWH.html