Bài đăng trên Nhật Báo Viễn Đông.
Bản điện tử:
http://viendongdaily.com/an-trua-kieu-nha-giau-DW0K7Akc.html