Ảnh: IU Jacobs School of Music

 

Bài đăng trên Nhật Báo Viễn Đông.
Bản điện tử:
http://viendongdaily.com/hat-khong-can-micro-ky-1-d3RrYFDE.html