Photo copyright @ freedomtolearn.net
Join African American Policy Forum (AAPF) and take action on NATIONAL DAY OF ACTION May 03, 2023.


– Register for the last convening in a series of four this Thursday April 27, to learn more about the event and get all the info you need.
https://www.eventbrite.com/cc/f2l-road-to-may-3rd-weekly-activation-convenings-1994739?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=odclsxcollection&utm-source=cp&aff=odclsxcollection


– Read and sign the **open letter on fighting “anti-woke” censorship of intersectionality and black feminism**:
https://freedomtolearn.net/open-letter/
Tham gia chương trình NGÀY TOÀN NƯỚC HÀNH ĐỘNG 3 tháng 5 do tổ chức AAPF (Diễn đàn Chính sách Liên quan đến Người Mỹ da đen) thực hiện.

– Đăng ký tham dự buổi thảo luận vào thứ Năm 27 tháng 4 ngày mai để lấy khí thế và thông tin cần thiết.
https://www.eventbrite.com/cc/f2l-road-to-may-3rd-weekly-activation-convenings-1994739?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=odclsxcollection&utm-source=cp&aff=odclsxcollection

– Trong bức thư ngỏ chống đối việc cấm dạy về vấn đề kỳ thị người da màu có hệ thống và tự do giới tính nhắm vào người da đen hoặc chuyện cấm sách cấm dạy nói chung, có kèm đường dẫn cho tất cả các chi tiết liên quan như: khoá học Nghiên Cứu Người Mỹ Da Đen nguyên thuỷ là gì, chi tiết những điều bị bỏ hoặc cấm trong giáo trình mới, cụ thể các chữ bị bỏ trong giáo trình mới, bản đồ các tiểu bang đã có luật cấm dạy những điều kể trên, các bài báo liên quan đến chuyện cấm sách cấm dạy, v.v.
Xem thư ngỏ và ký tên ở đây:
https://freedomtolearn.net/open-letter/