beauty-2

 

Bài đăng trên Nhật Báo Viễn Đông.
Bản điện tử tại:
http://viendongdaily.com/guong-kia-tren-tran-quan-niem-ve-cai-dep-dan-ba-cua-nguoi-nam-han-Kp9ld3D6.html