Scenario 
Time: 1945
Place: A village in northern Vietnam

What the Horse Eats is based on a historical event that happened in 1945 in Vietnam: three million people died of starvation. It tells a story about human relationships and what we do to each other. Each character plays a role in reinforcing the complexity of human nature. The story highlights parental love and cultivate love, forgiveness, and understanding.
Scenario 
Thời điểm: 1945
Nơi chốn: Một làng ở miền bắc Việt Nam

Trong Bụng Ngựa dựa vào sự kiện lịch sử năm 1945 ở Việt Nam: ba triệu người đã chết vì đói. Nó kể về quan hệ giữa con người với nhau và chúng ta đã đối xử với nhau như thế nào. Mỗi nhân vật có vai trò riêng nhằm nhấn mạnh sự phức tạp trong bản tính con người. Câu chuyện này đề cao tình thương con của cha mẹ, khuyến khích nhân rộng tình thương, sự tha thứ và sự đồng cảm.
What the Horse Eats
A chamber opera of one Act five Scenes
Music by P.Q. Phan 
Libretto by Anvi Hoàng & P.Q. Phan 

Henry Hao-An Cheng, Conductor
PQ Phan, Stage Director
Mark F. Smith, Set Designer
Skylar Delk, Light Designer
Dana Tzvetkov, Costume Designer
Shuichi Umeyama, Vocal coach

Hakida: Carl DuPont                                            
Hùng: Brian Arreola
Mai: Bích Vân Nguyễn                                                 
Female villager: Alejandra Martinez                           
Male villager: Skyler Schlenker                                 
Soldier: Subin Bae                                           
The White Horse: Bryce Carson