Photo by Anvi Hoàng
Photo by Anvi Hoàng

I don’t translate requiem into Vietnamese, for the same reason I don’t translate opera into Vietnamese, or hát chèo into English. 

“Requiem” is not “nhạc/kinh cầu siêu”, just as “nhạc/kinh cầu siêu” is not “requiem”.

—–

Lý do tôi không dịch requiem sang tiếng Việt cũng là lý do tôi không dịch opera ra tiếng Việt, cũng là lý do tôi không dịch hát chèo sang tiếng Anh, v.v.

“Requiem” không phải là “nhạc/kinh cầu siêu”, cũng như “nhạc/kinh cầu siêu” không phải là “requiem”.