Textures… / Bề mặt…

When I think of textures, I cannot help thinking about the following images. / Khi tôi nghĩ đến “bề mặt”, tôi liên tưởng đến những tấm hình như sau.

textures-1

Florence, Italy

textures-2

Prague, Czech Republic

textures-3

Nice, France

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mũi Né, Việt Nam

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mũi Né, Việt Nam

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Đà Nẵng, Việt Nam

Why these images? Do they represent the “hardness” and “softness” of Western and Vietnamese cultures, respectively? Definitely. / Tại sao lại là những tấm hình này? Chúng có đại diện cho cái “cứng” trong văn hóa Tây và cái “mềm” trong văn hóa Việt? Đương nhiên.

Is there “softness” in stone and “hardness” in sand? Definitely. / Trong đá có “mềm” không và trong cát có “cứng” không? Đương nhiên.

That is how much pictures reveal mentality… / Những tấm hình có thể nói lên tâm tư đến mức ấy…

Advertisements