Tư tình Thị Mầu và Nô - The affair. Photo: Anvi Hoàng.
Tư tình Thị Mầu và Nô – The affair. Photo: Anvi Hoàng.

A picture-diary of some beautiful moments in The Tale of Lady Thị Kính
I took tons of pictures. Still, I wish I had taken more…

Nhật ký bằng hình về một số giây phút đẹp trong vở opera The Tale of Lady Thị Kính…
Tôi chụp hàng tá tá hình. Thế nhưng tôi vẫn tiếc là mình đã không chụp nhiều hơn nữa…

Cast 1/ Ê kíp 1

Đám cưới - The wedding: Thiện Sĩ (Will Perkins) - Sùng Bà (Sooyeon Kim) - Sùng Ông (Bruno Sandes). Photo: Anvi Hoàng.
Đám cưới – The wedding: Thiện Sĩ (Will Perkins) – Sùng Bà (Sooyeon Kim) – Sùng Ông (Bruno Sandes). Photo: Anvi Hoàng.
moment-2
Thiện Sĩ (Will Perkins) – Thị Kính (Sarah Ballman). Photo: Anvi Hoàng.
Mãng Ông (David Rugger) - Thị Kính (Sarah Ballman). Photo: Anvi Hoàng.
Mãng Ông (David Rugger) – Thị Kính (Sarah Ballman). Photo: Anvi Hoàng.
Sùng Bà (Sooyeon Kim) Sùng Bà (Julianne Park) - Sùng Ông (Bruno Sandes). Photo: Anvi Hoàng.
Sùng Bà (Sooyeon Kim) Sùng Bà (Julianne Park) – Sùng Ông (Bruno Sandes). Photo: Anvi Hoàng.
moment-5
Thị Kính (Sarah Ballman) – Thiện Sĩ (Will Perkins). Photo: Anvi Hoàng.
moment-6
Sùng Ông (Bruno Sandes) – Sùng Bà (Sooyeon Kim). Photo: Anvi Hoàng.
Thị Kính (Sarah Ballman)- Sùng Bà (Sooyeon Kim) - Sùng Ông (Bruno Sandes). Photo: Anvi Hoàng.
Thị Kính (Sarah Ballman)- Sùng Bà (Sooyeon Kim) – Sùng Ông (Bruno Sandes). Photo: Anvi Hoàng.
moment-8
Sùng Bà (Sooyeon Kim) – Sùng Ông (Bruno Sandes) – Thiện Sĩ (Will Perkins). Photo: Anvi Hoàng.
Mãng Ông (David Rugger) - Sùng Ông (Bruno Sandes). Photo: Anvi Hoàng.
Mãng Ông (David Rugger) – Sùng Ông (Bruno Sandes). Photo: Anvi Hoàng.
thi kinh-12
Thị Mầu (Sandra Periord) – Tiểu Kính Tâm (Sarah Ballman). Photo: Anvi Hoàng.
moment-12
Thị Mầu (Sandra Periord) – Nô (Lorenzo Garcia). Photo: Anvi Hoàng.
moment-11
Nô (Lorenzo Garcia) – Thị Mầu (Sandra Periord). Photo: Anvi Hoàng.
Sư Cụ (Adam Walton) - Thị Kính (Sarah Ballman). Photo: Anvi Hoàng.
Sư Cụ (Adam Walton) – Thị Kính (Sarah Ballman). Photo: Anvi Hoàng.
Lý Trưởng (Jeremy Gussin) - Vợ Mõ (Christa Ruiz). Photo: Anvi Hoàng.
Lý Trưởng (Jeremy Gussin) – Vợ Mõ (Christa Ruiz). Photo: Anvi Hoàng.
Phiên xử Thị Mầu - The trial: Thị Mầu (Sandra Periord) - Lý Trưởng (Jeremy Gussin) - Sư Cụ (Adam Walton) - Tiểu Kính Tâm (Sarah Ballman). Photo: Anvi Hoàng.
Phiên xử Thị Mầu – The trial: Thị Mầu (Sandra Periord) – Lý Trưởng (Jeremy Gussin) – Sư Cụ (Adam Walton) – Tiểu Kính Tâm (Sarah Ballman). Photo: Anvi Hoàng.

Cast 2/ Ê kíp 2

Thiện Sĩ (Christopher Sokolowski) - Sùng Bà (Julianne Park) - Sùng Ông (Daniel Lentz). Photo: Anvi Hoàng.
Thiện Sĩ (Christopher Sokolowski) – Sùng Bà (Julianne Park) – Sùng Ông (Daniel Lentz). Photo: Anvi Hoàng.
Thị Kính (Veronica Jensen) - Thiện Sĩ (Christopher Sokolowski). Photo: Anvi Hoàng.
Thị Kính (Veronica Jensen) – Thiện Sĩ (Christopher Sokolowski). Photo: Anvi Hoàng.
Thị Kính (Veronica Jensen)  - Mãng Ông (Ross Coughanour). Photo: Anvi Hoàng.
Thị Kính (Veronica Jensen) – Mãng Ông (Ross Coughanour). Photo: Anvi Hoàng.
Sùng Bà (Julianne Park) - Sùng Ông (Daniel Lentz). Photo: Anvi Hoàng.
Sùng Bà (Julianne Park) – Sùng Ông (Daniel Lentz). Photo: Anvi Hoàng.
Thị Kính (Veronica Jensen) - Thiện Sĩ (Christopher Sokolowski). Photo: Anvi Hoàng.
Thị Kính (Veronica Jensen) – Thiện Sĩ (Christopher Sokolowski). Photo: Anvi Hoàng.
Sùng Bà (Julianne Park) - Sùng Ông (Daniel Lentz). Photo: Anvi Hoàng.
Sùng Bà (Julianne Park) – Sùng Ông (Daniel Lentz). Photo: Anvi Hoàng.
Sùng Bà (Julianne Park) - Thiện Sĩ (Christopher Sokolowski). Photo: Anvi Hoàng.
Sùng Bà (Julianne Park) – Thiện Sĩ (Christopher Sokolowski). Photo: Anvi Hoàng.
Mãng Ông (Ross Coughanour) - Sùng Ông (Daniel Lentz). Photo: Anvi Hoàng.
Mãng Ông (Ross Coughanour) – Sùng Ông (Daniel Lentz). Photo: Anvi Hoàng.
Thị Mầu (Angela Yoon) - Thị Kính (Veronica Jensen). Photo: Anvi Hoàng.
Thị Mầu (Angela Yoon) – Thị Kính (Veronica Jensen). Photo: Anvi Hoàng.
Thị Mầu (Angela Yoon) - Thị Kính (Veronica Jensen). Photo: Anvi Hoàng.
Thị Mầu (Angela Yoon) – Thị Kính (Veronica Jensen). Photo: Anvi Hoàng.
Nô (Andrew LeVan) - Thị Mầu (Angela Yoon). Photo: Anvi Hoàng.
Nô (Andrew LeVan) – Thị Mầu (Angela Yoon). Photo: Anvi Hoàng.
Sư Cụ (Rafael Porto) - Tiểu Kính Tâm (Veronica Jensen). Photo: Anvi Hoàng.
Sư Cụ (Rafael Porto) – Tiểu Kính Tâm (Veronica Jensen). Photo: Anvi Hoàng.
Lý Trưởng (Jerome Sibulo) - Vợ Mõ (Marlen Nahhas). Photo: Anvi Hoàng.
Lý Trưởng (Jerome Sibulo) – Vợ Mõ (Marlen Nahhas). Photo: Anvi Hoàng.
Thị Mầu (Angela Yoon) - Lý Trưởng 2 (Jerome Sibulo) - Sư Cụ (Rafael Porto) - Tiểu Kính Tâm (Veronica Jensen). Photo: Anvi Hoàng.
Thị Mầu (Angela Yoon) – Lý Trưởng 2 (Jerome Sibulo) – Sư Cụ (Rafael Porto) – Tiểu Kính Tâm (Veronica Jensen). Photo: Anvi Hoàng.

Friends and chorus

chorus-0
Four friends: Veronica Amandola, Anna Hashizume, Natalie Weinberg, Joan Snyder, Thị Mầu (Angela Yoon). Photo: Anvi Hoàng.
chorus-1
Photo: Anvi Hoàng.
chorus-2
Photo: Anvi Hoàng.
chorus-3
Photo: Anvi Hoàng.
chorus-4
Photo: Anvi Hoàng.
chorus-5
Photo: Anvi Hoàng.
chorus-6
Photo: Anvi Hoàng.
chorus-7
Photo: Anvi Hoàng.

Home

Advertisement