Bài đăng trên Nhật Báo Viễn Đông.
Bản điện tử:
http://viendongdaily.com/nuoc-nhay-mua-o-vila-rothschild-q3SI0Fw6.html