Photo © Anvi Hoàng
Photo © Anvi Hoàng

I.
NAMASSAKAKARA

Lễ Phật
Daily Prayer

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bha-ga-va.
Ngài là bậc A-ra-hăng Cao thượng, được chánh biến tri do Ngài tự ngộ.

II. 
BUDDHA-GUNA 

Ân Đức Phật 

His Holiness Gautama Buddha

Hồng danh Phật: nhiệm mầu Ứng Cúng
Chánh biến tri, Minh hạnh đủ đầy
Ơn đức Thiện Thệ cao dày
Bậc Thế Gian Giải chỉ bày chơn tâm
Vô Thượng Sĩ đoạn mầm ách phược
Bậc trọn lành: Điều Ngự Trượng Phu
Trời, người, quy hồi Đạo Sư.
Phật, Thế Tôn hiển Chơn Như độ đời.

III.1 
MARANASSATI – 1 

Niệm Sự Chết – 1 

Citation on Death – 1

Chúng sanh đều phải chết
Sự chết vốn đồng nhau.
Chỗ tận cùng kiếp sống
Ai làm ác về sau khổ báo trong địa ngục,
Ai làm lành được hưởng an lạc nơi cõi trời.
Do vậy người trên đời
Hãy thấy rõ sự thật,
Tinh tiến tạo nghiệp lành
Nhanh chóng làm việc tốt
Thường được bậc hiền trí
Hành trì và ngợi khen.
Vì chỉ có phước đức
Là hành trang duy nhất
Là bạn nương tựa tốt
Cho cuộc đời mai hậu. 

III.2
MARANASSATI – 2

Niệm Sự Chết – 2

Citation on Death – 2

Thân bị quăng, vô tri,
Không thọ, sức nóng, thức
Thân bị quăng đi,
Nó nằm, như gỗ mục vứt bỏ.

III.3
MARANASSATI – 3

Niệm Sự Chết – 3

Citation on Death – 3

Sự sống của chúng sanh,
Thật vô cùng ngắn ngủi.
Từ trẻ cho đến già,
Từ già cho đến chết.
Lộ trình sanh tử,
Chúng sanh đều bất lực.
Nếu người đời thấy rõ,
Sự chết luôn sẵn sàng
Hằng đeo đuổi bên mình
Nên tạo nhiều công đức.
Vì phước lạc trên đời,
Đều do nhân thiện nghiệp.

III.4
MARANASSATI – 4

Niệm Sự Chết – 4

Citation on Death – 4

Tất cả chúng hữu tình,
Bấc lực trước sự chết.
Mong ước thắng sự chết,
Là điều không thể có.
Dùng sức mạnh voi binh,
Dùng sức mạnh bộ binh, xa mã,
Bấc lực trước sự chết.
Tất cả chúng hữu tình,
Không có thể dùng bùa chú,
Công danh hay tài sản
Để chiến đấu với sự chết.

Do vậy, người trên đời,
Noi gương bậc trí tuệ
Tìm an bình cho mình
Nên sanh niềm tin Tam Bảo
Nên chú tâm vào niềm tin Tam Bảo
Làm việc lành
Lìa sống chết.

IV.
Niết Bàn Vô Sanh

Nirvana – Reborn no More

Đã đến thời thế tôn xả thọ.
Tháng tư trăng sáng ngày Rằm
Như Lai diệt độ tại thành ma-la (Malla).
Buổi cơm cuối cùng Chun Đa dâng cúng.
Phật và tăng chúng ra đi
Bước chân in dấu đại bi.
Câu Thi Na phồn hoa muôn sắc
Rừng Sa La tỏa ngát thanh hương.
Tín nhân hiến cúng y vàng
A Nan Đa hầu mặc mà lòng ngạc nhiên.
Màu da Phật khiến y chợt tối.
Ánh linh quang sáng chói lạ thường
Thế tôn bi mẫn nới rằng
Màu da tỏa sắc hai lần mà thôi
Một vào lúc Như Lai đại ngộ
Hai là khi diệt độ mãn phần.
Đêm nay thời gian đã đến gần
Như Lai đại bát Niết Bàn vô sanh.