Hành trình một vở opera (kỳ 5) – “Chuyện Bà Thị Kính”, Màn I: Đám cưới đầu Xuân và xung đột nội tâm của Thị Mầu

Sắp xuất bản.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.