Bài đăng trên Nhật Báo Viễn Đông.
Bản điện tử tại:
http://viendongdaily.com/ngay-thuong-cua-mot-nha-soan-nhac-wqTQiQQf.html