VASCAM-P2

Tiểu Kính Tâm/Thị Kính bị vu oan là cha của đứa trẻ — Tiểu Kính Tâm the young monk is wrongly accused (Photos © Anvi Hoàng)

Advertisements