Bài Requiem Việt Nam: Lời nhạc

Photo © Anvi Hoàng

Photo © Anvi Hoàng

I.
NAMASSAKAKARA

Lễ Phật
Daily Prayer

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bha-ga-va.
Ngài là bậc A-ra-hăng Cao thượng, được chánh biến tri do Ngài tự ngộ. Continue reading

Advertisements

Bài Requiem Việt Nam: Quá trình sáng tạo

Photo © Anvi Hoàng

Photo © Anvi Hoàng

—– Read the English version —–

Bài Requiem Việt Nam (A Vietnamese Requiem) của tác giả P.Q. Phan
Trình diễn ra mắt lần đầu vào Thứ Sáu, Ngày 24 Tháng 4 Năm 2015
Nhóm hợp xướng NOTUS: IU Contemporary Vocal Ensemble trình bày.

LỜI GIỚI THIỆU CỦA NHÀ SOẠN NHẠC 

Bài Requiem Việt Nam (A Vietnamese Requiem) là bài nhạc lễ cho người chết đầu tiên dùng kinh Phật mà được viết theo dạng thức tương đương một bài requiem của phương Tây. Bài Requiem Việt Nam (A Vietnamese Requiem) cũng là bài nhạc lễ cho người chết đầu tiên dùng tiếng Việt để hát.   

Có hai yếu tố quan trọng mà tôi nghiên cứu thật tỉ mỉ trước khi viết nhạc cho Bài Requiem Việt Nam (A Vietnamese Requiem): phần lời và định hướng âm nhạc. Continue reading