VASCAM vác trống đi đánh xứ người/mình?

Hãy nhìn thật gần, nhìn vào những con người gốc Việt đang sống và sáng tạo quanh bạn. Người sáng tạo và khán giả là một—một mảng thống nhất văn hóa Việt Nam/văn hóa Việt Mỹ. Đây là một phần của văn hóa Việt Nam hiện đại của hiện tại và của tương lai mà chúng ta và con cháu chúng ta đang góp phần xây dựng. Vì, người sáng tạo và khán giả là một—một hiện tại, một tương lai Việt Nam/Việt Mỹ hiện đại và tươi sáng.