Ảnh: Andrew Lam

 

Bài đăng trên Nhật Báo Viễn Đông.
Bản điện tử tại:
http://www.viendongdaily.com/qua-khu-khong-chiem-giu-toi-nua-blM0eoYW.html

English version here.