Nhà soạn nhạc: người là ai? – Họ cũng như ta

Bài đăng trên Nhật Báo Viễn Đông.
Bản điện tử: http://viendongdaily.com/nha-soan-nhac-nguoi-la-ai-ho-cung-nhu-ta-9sPbNg4w.html

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.