Bài đăng trên Nhật Báo Viễn Đông.
Bản điện tử:
http://viendongdaily.com/thanh-pho-bien-khong-mui-bien-nice-french-riviera-J27kCh2n.html