Bài đăng trên Nhật Báo Viễn Đông.
Bản điện tử:
http://viendongdaily.com/thanh-pho-mui-huong-grasse-mot-di-khong-tro-lai-L9caKHXx.html