Phiên xử Thị Mầu - The trial: Thị Mầu (Sandra Periord) - Lý Trưởng (Jeremy Gussin) - Sư Cụ (Adam Walton) - Tiểu Kính Tâm (Sarah Ballman). Photo: Anvi Hoàng.
Phiên xử Thị Mầu – The trial: Thị Mầu (Sandra Periord) – Lý Trưởng (Jeremy Gussin) – Sư Cụ (Adam Walton) – Tiểu Kính Tâm (Sarah Ballman). Photo: Anvi Hoàng.

VietFace TV crew flew from Southern California to Bloomington on the second week of the premiere of The Tale of Lady Thị Kính on February 14, 15 of 2014. They interviewed composer and librettist P.Q. Phan about his opera. It became a four-part interview that was broadcast on VietFace TV show the last week of February 2014 and the first three weeks of March 2014. The show is in Vietnamese. The interviews are available on YouTube now. Feel free to watch them on the links below.

Nhóm làm show của VietFace TV bay từ miền Nam California đến thành phố Bloomington tiểu bang Indiana vào tuần thứ hai của chương trình trình diễn ra mắt lần đầu vở opera The Tale of Lady Thị Kính vào ngày 14, 15 tháng 2 năm 2014. Họ quay phim phỏng vấn nhà soạn nhạc và người viết tuần bản P.Q. Phan về vở opera của ông. Sau đó buổi phỏng vấn được phát làm bốn kỳ trên chương trình của VietFace TV vào tuần cuối tháng 2 và ba tuần đầu tháng 3 năm 2014. Chương trình sau đó đã được tải lên YouTube để mọi người có thể xem lại.

Watch Episode 1 Part 1 – Xem Kỳ 1 Phần 1

Watch Episode 1 Part 2 – Xem Kỳ 1 Phần 2

Watch Episode 2 Part 1 – Xem Kỳ 2 Phần 1

Watch Episode 2 Part 2 – Xem Kỳ 2 Phần 2