Rehearsing What the Horse Eats @ Buskirk-Chumley Theater. Backdrop using artwork by Nguyễn Đồng. Photo by Anvi Hoàng.

Everything about a premiere is exciting. Rehearsals for What the Horse Eats have been going on for several days. August 18, 2021 was the first dress rehearsal. It was so thrilling to see the set, lighting and costume coming together for the first time. Beautiful and effective set and lighting. Kiddos to stage director P.Q. Phan, set designer Mark Smith, light designer Skylar Delk.

.

Tất cả mọi thứ về buổi trình diễn lần đầu đều hứng thú. Mấy ngày nay mọi người đã bắt đầu tập dợt Trong Bụng Ngựa. Hôm kia, 18 tháng 8 năm 2021, là buổi tổng dợt với đầy đủ trang phục với phông và đèn đúng kiểu lần đầu. Rất đẹp và hào hứng. Công đầu thuộc về Đạo diễn sân khấu P.Q. Phan, nhà Thiết kế phông cảnh Mark Smith, và nhà Thiết kế ánh sáng Skylar Delk.

Conductor Henry Hao-An Cheng and the ensemble at What the Horse Eats rehearsal @ Buskirk-Chumley Theater. Photo by Anvi Hoàng.
Hakida (Carl DuPont) and Soldier (Subin Bae) rehearsing What the Horse Eats @ Buskirk-Chumley Theater. Photo by Anvi Hoàng.
Rehearsing What the Horse Eats @ Buskirk-Chumley Theater. Left to right: Male villager (Skyler Schlenker), Hakida (Carl DuPont), Soldier (Subin Bae), Hùng (Brian Arreola), Female Villager (Alejandra Martinez), Mai (Bích Vân Nguyễn). Backdrop using artwork by Nguyễn Đồng. Photo by Anvi Hoàng.