Ảnh: Patricia Stiles

 

Bài đăng trên Nhật Báo Viễn Đông.
Bản điện tử:
http://viendongdaily.com/patricia-stiles-hat-ho-xuan-huong-sVTZTpJS.html

English version here.