Bloomington, IN, USA
Sài Gòn, Việt Nam
Sài Gòn, Việt Nam