Same difference…/Giống mà khác…

Bloomington, IN, USA
Sài Gòn, Việt Nam
Sài Gòn, Việt Nam