Photo © Anvi Hoàng
Photo © Anvi Hoàng

I.
NAMASSAKAKARA

Lễ Phật
Daily Prayer

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa I pay homage to the Blessed One, the Perfected One, the fully Enlightened One.
Con đem hết lòng thành kính  làm lễ Đức Bha-ga-va.
Ngài là bậc A-ra-hăng Cao thượng, được chánh biến tri do Ngài tự ngộ.
We devote our deepest soul to worship the Holy Bhaggava (Gautama Buddha).
He, the highest Araham, achieves enlightenment through self-discovery.

II. 
BUDDHA-GUNA 

Ân Đức Phật 

His Holiness Gautama Buddha

Hồng danh Phật: nhiệm mầu Ứng Cúng
Chánh biến tri, Minh hạnh đủ đầy

Ơn đức Thiện Thệ cao dày

Bậc Thế Gian Giải chỉ bày chơn tâm Vô Thượng Sĩ đoạn mầm ách phược

Bậc trọn lành: Điều Ngự Trượng Phu

Trời, người, quy hồi Đạo Sư.     

Phật, Thế Tôn hiển Chơn Như độ đời.

 

His Holiness Gautama Buddha is worthy of worship
He who is enlightened and full of grace
His holiness and compassion are unfathomable

He shows the world only his true heartTeaching us how to end the seed of misery

He brings about wholeness and happiness

Immortals and mortals turn to him.

He becomes Buddha and saves the world.

 

III.1 
MARANASSATI – 1 

Niệm Sự Chết – 1 

Citation on Death – 1

Chúng sanh đều phải chết
Sự chết vốn đồng nhau.Chỗ tận cùng kiếp sống 

Ai làm ác về sau khổ báo trong địa ngục,

Ai làm lành được hưởng an lạc nơi cõi trời.

Do vậy người trên đời

Hãy thấy rõ sự thật,

Tinh tiến tạo nghiệp lành

Nhanh chóng làm việc tốt

Thường được bậc hiền trí

Hành trì và ngợi khen.

Vì chỉ có phước đức

Là hành trang duy nhất

Là bạn nương tựa tốt

Cho cuộc đời mai hậu.

All must face death
Death does not discriminate any.At the end of this earthly life

Who sows the wind reaps the whirlwind in Hell,

Who plants good deeds gathers happiness in heaven.

Thus, all human beings

Must see the truth,

Meditate to acquire peace of mind

Take actions to extend goodness

Clarity you will receive

And progress and calmness.

Know that only good deeds

Are your only luggage in life

Are your reliable companion

For your life in the world after.

III.2
MARANASSATI – 2

Niệm Sự Chết – 2

Citation on Death – 2

Thân bị quăng, vô tri,
Không thọ, sức nóng, thứcThân bị quăng đi, 

Nó nằm, như gỗ mục vứt bỏ

 

Disposed body, mindless,
Lifeless, heat-less, senselessDisposed body, 

Lying like discarded rotten wood.

 

III.3
MARANASSATI – 3

Niệm Sự Chết – 3

Citation on Death – 3

Sự sống của chúng sanh,
Thật vô cùng ngắn ngủi.Từ trẻ cho đến già,

Từ già cho đến chết. 

Lộ trình sanh tử,

Chúng sanh đều bất lực.

Nếu người đời thấy rõ,

Sự chết luôn sẵn sàng

Hằng đeo đuổi bên mình

Nên tạo nhiều công đức.

Vì phước lạc trên đời,

Đều do nhân thiện nghiệp. 

 

Life of all beings,
Is truly fleeting indeed.From childhood to old age,

From old age to death.

This journey of life and death,

We cannot do anything about.

If humans can see it with clarity,

Death is unexpected

And always by our side

Hurry to do good.

For happiness and peace in life

Are born out of our good deeds.

 

III.4
MARANASSATI – 4

Niệm Sự Chết – 4

Citation on Death – 4

Tất cả chúng hữu tình,Bấc lực trước sự chết.

Mong ước thắng sự chết,

Là điều không thể có.

Dùng sức mạnh voi binh,

Dùng sức mạnh bộ binh, xa mã,

Bấc lực trước sự chết.

Tất cả chúng hữu tình,

Không có thể dùng bùa chú,

Công danh hay tài sản

Để chiến đấu với sự chết.

Do vậy, người trên đời,         

Noi gương bậc trí tuệ

Tìm an bình cho mình

Nên sanh niềm tin Tam Bảo  

Nên chú tâm vào niềm tin Tam Bảo

Làm việc lành

Lìa sống chết.

 

All human beings,Are powerless facing death.

Wishing to win over death,

Is something impossible to happen.

Using the power of an army of elephants,

Utilizing the army force, the power of chariots,

Are all useless in confronting death.

All human beings,

Cannot use the power of dark magic,

Fame or wealth

To conquer death.

Therefore, the wise ones in this earthly world

Who follow the exemplary teaching of compassion

To find peace

To better understand the Three Tritrana

To concentrate on learning the Three Tritrana

And pursue good deeds

Can be free of the cycle of life and death.

 

IV.
Niết Bàn Vô Sanh

Nirvana – Reborn no More

Đã đến thời thế tôn xả thọ. Tháng tư trăng sáng ngày Rằm

Như Lai diệt độ tại thành ma-la (Malla). 

Buổi cơm cuối cùng Chun Đa dâng cúng.

Phật và tăng chúng ra đi 

Bước chân in dấu đại bi.

Câu Thi Na phồn hoa muôn sắc 

Rừng Sa La tỏa ngát thanh hương.

Tín nhân hiến cúng y vàng

A Nan Đa hầu mặc mà lòng ngạc nhiên. 

Màu da Phật khiến y chợt tối. 

Ánh linh quang sáng chói lạ thường 

Thế tôn bi mẫn nới rằng

Màu da tỏa sắc hai lần mà thôi        

Một vào lúc Như Lai đại ngộ

Hai là khi diệt độ mãn phần.

Đêm nay thời gian đã đến gần

Như Lai đại bát Niết Bàn vô sanh.

 

The time has come for His Holiness to leave this earthly world.On the full moon of this April month

The Holy Gautama Buddha achieved Nirvana in the city of Mallas.

There, Cunda offered him a meal that would be the last.

Thereafter Gautama Buddha and his devoted followers set on their path

On the mission of teaching great compassion.

There in Kusinara village, flowers suddenly bloom with countless colors

And the Sala forest exuberating with fragrance.

A follower offered a golden robe

Ananda was surprised while helping his Holiness to wear it.

To see the skin of Gautama Buddha outshine the brightness of the golden robe.

Then his Prabhashvara aura marvelously glowed

He calmly explained

The aura appeared only twice in a lifetime

When I achieved enlightenment

And when I am leaving the cycle of reincarnation.

Tonight, the time has come

His Holiness Gautama Buddha ceased reincarnation, achieved Nirvana, was reborn no more.