Hành trình một vở opera (kỳ 11) – Khái niệm âm nhạc trong “Chuyện Bà Thị Kính”

Sắp xuất bản.