IMG_3109

 

…cảm nhận đa dạng về Tết của người Việt Nam ở Mỹ trong thế kỷ 21…

Tết is as homogeneous to Vietnamese people as Thanksgivings is to the Americans, or so I used to think…

http://diacritics.org/2013/t%E1%BA%BFt-2013-%E1%BB%9F-m%E1%BB%B9-t%E1%BA%BFt-2013-in-america